Poučení pro spotřebitele

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen jako „Poučení“)

realizované ze strany realitní kanceláře OPTUS Reality reprezentované Ing. Andreou Kublovou, se sídlem Za Mlýnem 1596/3, Praha 4 – Braník, PSČ 147 00, IČO: 61043605, www.optus.cz (dále jen jako „Zprostředkovatel“)

a adresované všem potencionálním klientům Zprostředkovatele (dále jen jako „Zájemce“), kteří jsou v postavení spotřebitelů ve smyslu zákona § 419 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákona, v platném znění (dále jen jako „OZ“) a kteří mají zájem o uzavření zprostředkovatelské smlouvy se Zprostředkovatelem a/nebo smlouvy o rezervaci nemovité věci (dále jen jako „Smlouva“).

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce, který hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem Smlouvu, že:

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zák. č. 39/2020 Sb., Zákon o realitním zprostředkování.
 • Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem je vyhledání příležitosti k uzavření Realitní smlouvy (tj. smlouvy kupní, nájemní, podnájemní, o převodu družstevního podílu, atd.) se třetí osobou. Podrobnější informace naleznete v sekci NAŠE SLUŽBY.
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Smlouvě. Cena služby (dále jen jako „Provize“) bude dohodnuta v konkrétní Smlouvě a bude splatná dnem uzavření Realitní smlouvy. Úhrada provize je možná výhradně bankovním převodem.
 • Práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ.

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy, byla-li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 • V případě, že byla Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Zprostředkovatele, má Zájemce právo odstoupit od Smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Pro dodržení lhůty postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zájemce o svém rozhodnutí odstoupit od této Smlouvy informovat Zprostředkovatele formou jednoznačného prohlášení, např. dopisem zaslaným poštou, kurýrem nebo e-mailem.
 • Zprostředkovatel výslovně Zájemce poučuje (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že Zájemce nebude mít právo odstoupit od:
  • Zprostředkovatelské smlouvy, pokud Zájemce požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od této Zprostředkovatelské smlouvy, a Zprostředkovatel přitom zprostředkoval osobu mající zájem o předmětnou nemovitou věc nejpozději v den předcházející odeslání sdělení o odstoupení;
  • Rezervační smlouvy, pokud Zájemce požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od této smlouvy, a během této lhůty již byl naplněn účel Rezervační smlouvy a byla podepsána Realitní smlouva mezi majitelem a Zájemcem.

V případě, že dojde Zprostředkovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu na Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.adr.coi.cz.

OPTUS Reality
Za Mlýnem 1596/3
147 00 Praha 4 - Braník
Česká republika

+420 244 465 821
+420 603 415 587
+420 603 415 587
info@optus.cz